Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

 

 

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

1 maart 2018

PDF versie brochure  wettekst

COMMENTAAR EN RAADGEVINGEN OVER DE WIJZIGING VAN DE WAPENWETGEVING VAN 7 JANUARI 2018

 

De wet van 7 januari 2018 heeft verschillende elementen in de wapenwet gewijzigd

De voornaamste wijzigingen voor de wapenbezitters zijn:

 

Andere kleine wijzigingen zullen worden opgesomd en besproken in een ander communiqué.

 

1          Wat het opheffen van de vrije verkoop van laders betreft:

 1.  De nieuwe wetgeving laat geen verwerving of bezit van laders meer toe dan onder de voorwaarde dat de verwerver beschikt over:

°    ofwel een wapenvergunning, model 4, voor het wapen dat overeenstemt met de lader

°    ofwel een SSL of een jachtverlof of een verzamelaarserkenning voor de wapens die mogen verworven worden met die documenten. In dat geval moet men dus niet de wapens, waarvan men de laders bezit, of wil aankopen, fysiek bezitten.

°    ofwel een erkenning van verzamelaar voor laders voor de personen die geen enkel voornoemd document voor wapens bezitten waarvan ze de laders bijhouden.

 1. Het is dus niet meer mogelijk om de laders van wapens, die men van de hand gedaan heeft, bij te houden, noch om laders te verkrijgen van een overleden schutter of een schutter die zijn activiteit beëindigt, noch om deel te nemen aan historische reconstructies (met niet-geneutraliseerde laders) indien men niet beantwoord aan de hierboven gestelde vereisten. Verder kunnen de verzamelaars alleen de laders behouden voor de wapens die passen in hun thema. Een persoon of een schietstand, die een lader vindt, die op de schietbaan achtergelaten werd door een vorige schutter, mag die in geen geval meenemen of bijhouden om hem later aan de rechtmatige eigenaar terug te geven, zonder te voldoen aan de regels, opgesomd in punt a). Alle overtredingen kunnen vastgelegd worden in een PV, dat later kan gebruikt worden om de bestaande vergunningen in te trekken of nieuwe vergunningen te weigeren.
 2. Het is dus in het belang van AL de wapenbezitters om een erkenning van laderverzamelaar aan te vragen teneinde te vermijden dat ze zich later in een situatie zouden bevinden waar het bezit van een lader een probleem zou kunnen creëren voor hun huidige of hun later wapenbezit. De aanvraag van een dergelijke erkenning is GRATIS, gedurende de overgangsperiode, tot 31 december 2018. De retributie van 2 x 25 euro (geïndexeerd) zal pas gelden op het ogenblik van de vijfjaarlijkse controle. De personen die geen voordeel meer zien in een dergelijke erkenning, kunnen dan hun erkenning beëindigen na 4 jaar en 6 maanden et op die manier vermijden om de retributie te betalen……. Men moet dus zeker niet twijfelen om die erkenning aan te vragen in afwachting van een toekomstig beter overzicht van de situatie.
 3. De aanvraag voor een erkenning voor laders dient aangevraagd te worden bij de politie indien men reeds een lader bezit die moet geregulariseerd worden, ofwel bij de gouverneur, indien men nog geen dergelijke laders bezit (HET IS DUS ABSOLUUT NIET NOODZAKELIJK OM LADERS TE BEZITTEN OM DE ERKENNING AAN TE VRAGEN). De AVWL zal binnen een maand een aanvraagformulier opstellen dat voldoet aan de nieuwe wettelijke vereisten.
 4. De wapenhandelaars zullen ALLE OVERDRACHTEN van laders moeten noteren in een register. Zelfs de overdrachten van de laders, die deel uitmaken van het geheel van een wapenverkoop. (bvb de wapenhandelaar verkoopt een nieuw wapen met zijn twee laders, door de fabriek voorzien in de valies: deze twee laders zullen moeten afzonderlijk ingeschreven worden in een register, voorzien voor de laders…..)
 5. De verzamelaars zullen een register moeten voorzien waarin de laders IN- EN UITGESCHREVEN worden
 6. Het vrij bezit van de door de wijziging betroffen laders wordt nog toegestaan tot 31 december 2018. Na die datum zal het louter bezit van dergelijke laders, indien de hierboven vermelde formaliteiten niet opgevolgd werden, illegaal zijn en zal dus kunnen gesanctioneerd worden door een PV van overtreding dat het huidige en het latere wapenbezit in gevaar zal brengen…..

 

2         Wat de nieuwe amnestieregeling betreft:

 1. Een eerste ernstig probleem dat zich stelt in deze amnestie is, dat zij geen passief wapenbezit voorziet (zonder munitie) voor de mensen die hun wapens zouden willen regulariseren….. Iedereen die dus illegaal een wapen bezit en die het wenst te regulariseren zal dan ook een legitieme reden moeten opgeven en zich onderwerpen aan al de voorziene voorwaarden in de aangegeven reden. De wettige reden “wettige verdediging” wordt ook nooit aanvaard. Pour de wettige reden “sportief en recreatief schieten” zal de volledige procedure moeten doorlopen worden. De wettige reden “verzameling” zal moeten voldoen aan al de voorwaarden die eigen zijn aan de verzamelingen (dus minimum 5 wapens en aan het tarief van de erkenning, zijnde momenteel reeds om en bij de 400 euro). Het bijhouden van dergelijke wapens, als “herinnering” aan een familielid of een overleden kennis is dus niet mogelijk zonder een activiteit uit te oefenen met deze wapens.
 2. De retributie (momenteel 102,17 euro) zal eveneens gevraagd worden voor een aanvraag van een wapenvergunning model 4. Deze amnestie voorziet dus geen gratis afgifte van vergunningen, behalve in het geval van een overname van een wapen op model 9 (voor de houders van een SSL of een jachtverlof).
 3. Een ander ernstig probleem is dat de mogelijkheid van amnestie en/of regularisatie NIET MOGELIJK IS VOOR AL DE AANGEVERS, maar uitsluitend in het geval dat het wapen geen onderwerp geweest van enig PV, uitgeschreven door eender welk juridisch organisme ofwel wanneer het wapen reeds geregistreerd stond in het CWR op naam van de aangever…… Indien dus dit wapen ooit werd aangegeven als “verloren” of “gestolen” ofwel dat er een ander PV opgemaakt werd (bvb wanneer de bestanden van het CWR vergeleken werden met de politiebestanden), is de amnestie niet altijd mogelijk en kan de aangever zelfs geverbaliseerd en vervolgd worden voor illegaal wapenbezit. Geen enkele aangever is dus zeker of hij zijn wapen zal kunnen behouden, noch zelfs ook maar zeker zijn dat hij niet zal vervolgd worden voor illegaal wapenbezit. Inderdaad, tussen 1991 en 2006 hebben verschillende politiezones de formulieren model 4 en model 9 niet doorgestuurd naar het CWR voor registratie en dus zijn die wapens niet geregistreerd op naam van de bezitter, ongeacht het feit dat deze het hem bestemd document bezit. Het louter bezitten van een model 4 of een model 9 is dus geen bewijs dat het wapen op de naam van de bezitter geregistreerd was. De juridische onzekerheid is dus compleet……!!!!!
 4. En nog een ander probleem bestaat er in dat de aangever (die reeds legaal wapens bezit, op het ogenblik van zijn aangifte), zelfs indien hij de regularisatie van zijn illegaal wapen bekomt en hem een wapenvergunning wordt afgeleverd, later, bij de beoordeling tijdens de vijfjaarlijkse controle of bij de aanvraag van een nieuwe wapenvergunning, niet kan verhinderen dat de gouverneur zijn , voorheen, illegaal wapenbezit, alsnog aanziet als een “gevaar voor de openbare orde” , omdat hij reeds wapens bezat en geacht werd de wapenwetgeving en de sanctie hierin, te kennen, waardoor al zijn vergunningen dan weer kunnen ingetrokken worden……

 

Onze conclusie is dan ook dat deze amnestie slechts in zeer zeldzame gevallen de zekerheid geeft dat de aangever niet zal veroordeeld worden en niet zal vervolgd worden voor illegaal wapenbezit.

Deze zogenaamde “amnestie” is dan ook een manier om te trachten zoveel mogelijk illegale wapens  te doen bovenkomen, hetgeen wij natuurlijk volledig beamen, maar dan zonder garantie dat de aangever niet zal gestraft worden en zeker niet garandeert dat de aangever niet correctioneel zal vervolgd worden…… en uitsluitend met de bedoeling zo veel mogelijk wapens in beslag te nemen en te vernietigen……..

 

 

DANIEL BEETS

VOORZITTER

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be