Schietclub “ SHOOTING CLUB BOOM vzw “                                                                                                                     20161020                       

Erkenning Nummer:           13/1/2001/0002

Exploitant: Roger Aerts

wonende Dirkputstraat 111– 2850 Boom

Schietstand gelegen te 2850 BOOM   Noeveren 186

Provincie Antwerpen         Arrondissement Antwerpen                        

Aangesloten bij het Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen, Nederlandse .afd. onder het nummer 02 / 216

[Statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd°27 oktober 2009 en aangepast op 24-11-2014 ]

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Genomen In uitvoering van artikel 3, 111' van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden

 

 

TITEL I – DEFINITIES

 

Art. 1.

 

§1. Tenzij anders bepaald in §2 hierna, hebben alle in dit huishoudelijk reglement gebruikte begrippen de zelfde betekenis als in de Wapenwet of in de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

§2. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 

1° Schietstand: geheel van alle delen die horen tot de infrastructuur van een club die aan recreatief- of aan sportschieten doet en waarvan de exploitant een erkenning heeft ontvangen van de gouverneur van de provincie die bevoegd is voor het adres van de schietstand.

 

2° Schietruimte: alle delen waar vergunningspichtige vuurwapens aanwezig kunnen zijn of gebruikt kunnen worden.

 

3° Clubhuis: gedeelte van de inrichting waar leden toegang toe hebben en waar de vuurwapens kunnen opgeborgen aanwezig zijn.

 

4° Gebruiker van de schietstand: persoon die geen lid is van de vereniging, maar in de schietstand kan aanwezig zijn. Dit kan zowel een schutter als een niet-schutter zijn, zoals politiediensten of veiligheidsfirma’s.

 

5° Titularis van de erkenning: natuurlijke of rechtspersoon die, in overeenstemming met artikel 20 van de wapenwet erkend is om de schietstand uit te baten.

 

6° Raad van Bestuur: orgaan van de Titularis van de Erkenning en bijgestaan door een Beheerraad, die ten volle bevoegd is om alle daden van bestuur te stellen.

 

7° Raad van Beheer: controle en bijstand verlenend orgaan van de  Raad van Bestuur.

Kan toe treden tot de Beheerraad, een bestuurslid uit het dagelijks bestuur dat aangeeft dat hij wil zetelen in de beheerraad. De nieuw toe te treden leden in de beheerraad moeten voldoen aan volgende criteria:

·         Anciënniteit als lid: minimum 5 jaar ononderbroken lid.

·         Begaan met de activiteiten en werking van SCBO.

·         Positieve (opbouwende) ingesteldheid.

·         Verplichte aanwezigheid op de BH-vergadering.

·         Geschreven motivatie en/of interview (CV).

·         Aanvaarding als nieuw lid BH bij 50% + 1 door aanwezige leden van de BH.

 

8° Vereniging: Shooting Club Boom vzw, zoals hierboven genoemd, die een gebruiksrecht heeft op de schietstand op basis van een overeenkomst met de Titularis van de erkenning

 

9° Schutter: lid van de vereniging, met een geldige toegangsbadge (elektronische deuropener), of gebruiker die toegang heeft tot de schietstand en aldaar vuurwapens manipuleert; de badge is persoonlijk en kan niet door anderen gebruikt worden. De schietbeurten voor een attest zullen ook uit dit systeem gehaald worden, daarom is het belangrijk dat ieder voor zich badget.

 

10° Schietstandenbesluit: Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden, zoals gewijzigd …

 

11° Wapenvergunning: vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunning plichtig wapen die is afgegeven:

 

12° Vertegenwoordiger: persoon die, in overeenstemming met artikel 3,  6° van het schietstandenbesluit, door de uitbater aangesteld is om hem te vertegenwoordigen en aanwezig te zijn telkens er schietactiviteiten plaatsvinden.

 

TITEL 11 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

 

Art. 2.

 

Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging.

 

Art. 3.

 

§1. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige meerderheid van de Raad van Bestuur.

 

§2. De wijzigingen zullen vastgelegd worden in de notulen van de vergadering.

 

Art. 4.

 

§1. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het onderhavige reglement ter kennis gebracht wordt aan de leden van de vereniging en aan de gebruikers van de schietstand. De leden van de vereniging en de gebruikers worden geacht kennis te hebben van onderhavig huishoudelijk reglement.

 

§2. Het aansluiten bij de vereniging Shooting Club Boom vzw als lid of bij het gebruiken van de schietstand, verbindt het lid of de gebruiker er toe kennis te nemen van alle reglementen die de inwendige orde binnen de schietstand regelen en er zich naar te gedragen. De instructies van de toezichters moeten strikt worden opgevolgd.

 

Art. 5.

 

§1. Iedere schutter moet zich eerst aanmelden in de bar van de vereniging alvorens de schietruimte te betreden. De leden van de vereniging kunnen enkel met hun toegangsbadge de toegangsdeur tot de club en de toegangsdeuren van de schietstanden openen op de aangegeven dagen en tijdens de uren van hun badge.  Het badgen is verplicht bij iedere betreding, men kan dus niet samen door de deur zonder te badgen. De attesten die moeten afgeleverd worden bij de controle van de wapens, worden uit ons systeem gehaald en zo doorgegeven op het attest, leden die niet hebben gebadged zullen dan ook geen bewijs kunnen krijgen waar de 10 of 15 schietbeurten op vermeld staan.

 

§2. Vooraleer het schieten aan te vangen dienen alle niet-leden zich aan te melden in het clublokaal. Zij zullen zich inschrijven in het aanwezigheidsregister in de bar.  De leden schutters en alle gebruikers schrijven zich in, in het aanwezigheidsregister in de schietstand zoals bedoeld in artikel 3, § 4 van het schietstandenbesluit. De schutter of gebruiker dient zijn naam, evenals het type (b.v. pistool, revolver, schoudervuurwapen) en het kaliber van de gebruikte wapens te noteren. De datum van het bezoek, alsook het uur van aankomst en van vertrek dient te worden genoteerd.

 

 

§3. Enkel schutters en gebruikers die houder zijn van één van de volgende documenten mogen vergunning plichtige vuurwapens manipuleren in de schietruimte:

 

De houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam;

 

De houder van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige sportschutterslicentie, voor zover zij het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen kunnen voorleggen;

 

De houder van een geldig jachtverlof, voor zover zij het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen kunnen voorleggen;

 

De houder van een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat van de Europese Unie en van de documenten die het voorhanden hebben van een vuurwapen in België vergunnen;

 

De houder van een geldig aanstellingsbewijs als bijzonder wachter, voor zover zij het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen kunnen voorleggen;

 

De houder van een geldige dagkaart als occasioneel schutter, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van het schietstandenbesluit;

 

De houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar of als verzamelaar, voor zover met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke onderhoud of het testen ervan;

 

De houder van het in artikel 9bis, §1, tweede lid van het KB tot uitvoering van de wapenwet bedoelde attest uitgereikt door of namens de Provinciegouverneur waaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de praktische proef;

 

§4. Particuliere schutters die met vergunning plichtige wapens schieten en geen houder zijn van een geldige sportschutterslicentie, een geldige (voorlopige) sportschutterslicentie of een jachtverlof dienen eveneens aan de uitbater een uittreksel uit het strafregister voor te leggen indien ze hem dit document nog niet eerder hebben bezorgd. Deze verplichting geldt niet voor de schutters waarvoor een dagkaart is ingevuld zoals bedoeld in artikel 9, §2, 1° van dit reglement.

 

Art. 6.

 

§1. De houders van een geldige wapenvergunning kunnen, in de schietruimte, vuurwapens ontlenen aan andere schutters, voor zover de geleende wapens van hetzelfde type zijn als het type wapen waarvoor aan de ontlener een wapenvergunning werd uitgereikt.

 

§2. De houders van een geldige sportschutterslicentie en van een geldige voorlopige sportschutterslicentie kunnen, met het oog op het beoefenen van het sportschieten, in de schietruimte vuurwapens ontlenen van andere schutters, voor zover de geleende wapens behoren tot een wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie of de voorlopige sportschutterslicentie geldig is.

 

§3. In de gevallen zoals bepaald in §1 en §2 geldt dat de wapens enkel worden uitgeleend voor de duur van de schietactiviteit op de schietstand en mits toestemming van hun bezitter. Onder geen beding mogen vuurwapens van andere schutters worden gebruikt zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Indien de uitlener niet aanwezig is, dient een schriftelijke toestemming te worden voorgelegd. De uitlener dient onmiddellijk na het schieten het wapen terug in ontvangst te nemen.

§4. Aan de houder van het in artikel 5, §3, 8° bedoelde attest kan door de uitbater, de vertegenwoordiger, de houder van een wapenvergunning of de houder van een sportschutterslicentie een wapen ter beschikking worden gesteld met het doel zich voor te bereiden op de praktische proef bedoeld in artikel 9bis, §3 van het KB tot uitvoering van de wapenwet. Er is steeds vereist dat de uitbater, de vertegenwoordiger, de houder van de wapenvergunning of de houder van de sportschutterslicentie aanwezig zijn tijdens het schieten.

 

 

 

 

Art. 7.

 

De vereniging Shooting Club Boom vzw stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de erkende exploitant, ter beschikking van zijn leden dewelke deze binnen de geldende normen gebruiken. Bezoekers zijn slechts in de schietruimten toegelaten wanneer ze door een schutter zijn voorgesteld en begeleid worden en die zich in het register zal inschrijven. Hier is de schutter volledig verantwoordelijk voor zijn bezoeker, zodat de veiligheid optimaal kan toegepast worden.

 

Art. 8.

 

De titularis van de erkenning of haar bestuurders zijn niet verantwoordelijk voor enige lichamelijk letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit uit het gebruik van de schietstand of dat ontstaat ten gevolge van een ongeval.

 

Art. 9.

 

§1. De ter beschikking gestelde infrastructuur zoals de schietbanen, doelen, installaties, etc.. mag alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende discipline beschikbaar gestelde stand.

 

§2. Elke schutter is ertoe gehouden de vertegenwoordiger in te lichten over schade die ontstaat aan de infrastructuur. Zowel schade die ontstaat door de eigen daden of door de daden van andere schutters, dient te worden gemeld aan een aanwezig lid van de Raad van Bestuur of Beheerraad

 

§3. De schutters zijn er toe gehouden de schade te vergoeden die zij door opzet, door onachtzaamheid en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementen of instructies van de toezichter hebben aangericht.

 

§4. Indien geen melding wordt gedaan aan de vertegenwoordiger in overeenstemming met het bepaalde in §2, worden alle schutters, wiens aanwezigheid in de schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde van het ontstaan van de schade, geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de aangerichte schade.

 

§5. Ieder nieuw lid verklaart zich akkoord met een proefperiode van één jaar (1 jaar) en wordt opgelegd dat hij/zij minimum 15 maal per lopend schietjaar zal deelnemen aan de oefenstonden en dit gedurende het verdere lidmaatschap. Het nieuwe lid zal ook een peter toegewezen krijgen, die hem zal begeleiden naar het verder verloop van de kogelstanden.

 

§6. In het begin van de proefperiode van één jaar zal het nieuwe lid schieten met luchtdrukwapens, tot hij de vaardigheid en kennis van de veiligheidsregels heeft. Nadat hij/zij  een bekwaamheidsproef heeft afgelegd met één hand, kan hij /zij worden toegelaten met vuurwapens te schieten in de kogelstanden. Nieuwe leden welke overkomen van andere schietclubs moeten eveneens een bekwaamheidsproef afleggen, met luchtdruk of eventueel eigen kaliber wapen op 25 meter, eveneens met één hand.

 

Art. 10.

 

§1. Elk lid mag één genodigde schutter of aspirant-schutter meebrengen na voorstelling aan een van de bestuursleden  en zal zich ook inschrijven in het aanwezigheidsregister met vermelding bezoeker. Het lid is verantwoordelijk voor zijn genodigde. Hij/zij zal nagaan of zijn/haar genodigde beschikt over de voorziene wettelijke documenten en hij/zij zal tijdens de schietbeurt toezicht uitoefenen en zelf niet schieten. Indien er financiële voorwaarden verbonden zijn aan het schieten, dan zal hij/zij er voor zorgen dat de genodigde daaraan voldoet. Een schutter die geen lid is van de vereniging kan maximaal drie maal per jaar van dit voorrecht gebruik maken.

§2. Maximaal één maal per jaar kan een genodigde, die niet beschikt over de nodige documenten om aan sportschieten te doen, kennismaken met de schietsport en vergunning spichtige wapens hanteren op de schietstand. Daarbij dienen de volgende regels te worden nageleefd:

 

De uitbater of de vertegenwoordiger vult vooraf een dagkaart in, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van het schietstandenbesluit. Zij sturen een afschrift van deze dagkaart naar de Provinciegouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de gastschutter binnen de zeven dagen;

 

De gastschutter wordt te allen tijde begeleid door een begeleider die daartoe is aangeduid door de uitbater of zijn vertegenwoordiger. De aangeduide begeleider van de gastschutter dient aan de voorwaarden te voldoen om zelf te zijn vrijgesteld van het afleggen van de praktische proef indien hij een vergunning zou aanvragen voor een wapen dat van hetzelfde type is als het wapen dat gebruikt wordt door de gastschutter (bv. de houder van een geldige sportschutterslicentie die geldig is in de wapencategorie waartoe het wapen dat door de gastschutter gemanipuleerd zal worden behoort);

 

De begeleider dient de gastschutter vooraf de geldende veiligheidsregels en de werking van het wapen uit te leggen. Hij stelt het wapen ter beschikking en ziet erop toe dat het wapen veilig gemanipuleerd wordt. Na het schieten neemt de begeleider het wapen onmiddellijk terug in bezit.

 

Art. 11.

 

§1. De leden van de Raad van Bestuur en de Beheerrraad van Shooting Club Boom vzw zijn te allen tijde bevoegd om toe te zien op de veiligheid op de schietstand en op het naleven van de reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op de stand.

 

§2. De Raad van Bestuur kan toezichters aanstellen die de in §1 vermelde bevoegdheden hebben. De toezichters dienen de Raad van Bestuur in te lichten over elk incident betreffende de veiligheid en omtrent het naleven van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook omtrent het naleven van dit huishoudelijk reglement en de andere reglementen die van toepassing zijn.

 

§3. De volgende personen zijn bevoegd om de uitbater, vermeld op de erkenning van de titularis van de erkenning, te vertegenwoordigen.

 

1 ° de leden van de raad van bestuur van de vereniging:

 

 2° de in §2 bedoelde toezichters.

 

§4. De exploitant, elke toezichter ( Baancommissaris, vertegenwoordiger) en elke bestuurder (DB en BR) heeft op elk ogenblik en over de gehele infrastructuur het recht om ieder persoon die deze betreedt, er zich bevindt of deze verlaat op volgende voorwerpen en documenten te controleren en ze zich te laten voorleggen. Van alle leden wordt verwacht dat zij de schutters die in de fout gaan aangaande reglementering en veiligheid op hun fouten  wijzen en bijsturen waar nodig en dit op een serene manier.

 

Alle leden hebben ook hun verantwoordelijkheid en dienen schutters die in de fout gaan aangaande reglementering en veiligheid op hun fouten te wijzen en bij te sturen waar nodig, dit op een serene manier.

 

Art. 12.

 

Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de uitbater, de baancommissarissen, de toezichters of de bestuursleden de schutter terechtwijzen of hem verbod opleggen om verder te schieten, en hem te gelasten de schietruimte of zelfs de schietstand (standen) te verlaten.

 

Art. 13.

 

§1 Een schutter die een sanctie (of voorstel) gekregen heeft kan hiertegen schriftelijk en aangetekend bezwaar indienen binnen de 8 dagen bij de vereniging. Dit bezwaar wordt gericht aan de secretaris van Shooting Club Boom vzw. Deze brengt de zaak dan voor de Beheerraad dewelke in laatste aanleg beslist op clubniveau.

 

 

 

 

Art. 14.

 

§1. Alle leden van de vereniging moeten aan de vereniging een uittreksel uit het strafregister overhandigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3, 3° schietstandenbesluit. Aan de leden die nalaten aan deze verplichting te voldoen zal de toegang tot de schietstand geweigerd worden. Hun toegangsbadges zullen worden geblokkeerd.

 

§2. De gebruikers van de schietstanden dienen steeds houder te zijn van een uittreksel uit het strafregister dat is afgegeven minder dan één jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze gebruik maken van de schietstand.

 

§3. Het bepaalde in §1 en §2 geldt niet:

 

l° voor de houders van een geldig jachtverlof;

 

2° Voor de houders van een geldige sportschutterslicentie of een geldige voorlopige sportschutterslicentie;

 

3° Voor de houders van een geldige Europese vuurwapenpas die is afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie;

 

4° Voor de houders van een aanstellingsbewijs als bijzonder jachtwachter zoals bedoeld in artikel 12, eerste lid, 4° van de wapenwet;

 

5° Voor de houders van een dagkaart, afgeven met toepassing van art. 9, §2 van dit reglement 6° voor de schutters die uitsluitend met niet-vuurwapens schieten.

 

Art. 15.

 

§1. De uitbater, baancommissaris of de vertegenwoordiger kan aan de schutters munitie overdragen met het doel deel te nemen aan de activiteiten in de schietstand op dezelfde dag en enkel in de hoeveelheid daarvoor noodzakelijk.

 

§2. Elke aan- of verkoop van munitie wordt door de uitbater, baancommissaris of de vertegenwoordiger genoteerd in het register van het model C dat wordt bijgehouden overeenkomst artikel 23 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de Wapenwet.

 

TITEL 111 — GEBRUIK VAN DE SCHIETSTANDEN

 

Art.16.

 

Uit fair-play t.o.v. andere schutters zal iedere aanwezige op de schietstand de stilte bewaren en de andere schutters niet storen tijdens de schietbeurt.

 

Afdeling 1 – Veiligheid

 

Art. 17. Bij BRAND in de schietstand of bij het horen van de brandmelding, geldt dat:

 

1. Onmiddellijk de schietoefening wordt beëindigd en indien mogelijk de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de wapens uitvoeren;

 

2. Telefonisch de BRANDWEER VERWITTIGEN: de telefoon staat op het intern noodplan (overal te vinden in de lokalen);

 

Telefoonnummer hulpdiensten:         Brandweer: 100 of 112         

 

Politie: 101 of 100 wanneer er gekwetsten zijn

 

 

Ambulance: 100 of 112          

 

3. BRANDBESTRIJDINGSMATERIAAL (brandblussers), indien mogelijk, te gebruiken door diegene die de brand opmerkt;

 

4. Indien de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden moet men de schietstand ONTRUIMEN;

 

5. Nadat de schietstand ontruimd is moet de laatste die de schietstand verlaat de ventilatie uitschakelen om het aanwakkeren van het vuur te voorkomen.

 

Art. 18.  Bij een SCHIETINCIDENT

 

1. Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen op de wapens uitvoeren;

2. Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 100 VERWITTIGEN;

3. EHBO materiaal aanwenden: de EHBO kast bevindt zich AAN DE INGANG VAN DE BAR, aangegeven met een groen kruis;

4. De uitbater, baancommissaris of vertegenwoordiger en minstens een bestuurslid verwittigen (telefoonnummers staan op het groene info bord);

5. Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig zijn en hiervoor de toestemming hebben verleend.

 

Art. 19.  Bij andere incidenten die een tussenkomst vereisen (ONHEIL)

 

1. Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen toepassen (beëindigen);

2. Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 100 VERWITTIGEN;

3. Op aanwijzing de installaties ontruimen;

4. De uitbater, baancommissaris of vertegenwoordiger en minstens een bestuurslid verwittigen (telefoonnummers staan op het groene info bord)

 

Art. 20.

 

De bezoekers van de schietstanden mogen de schutters niet storen en zullen zich minimum 4 meter achter de vuurlijn bevinden (achter het glas).

 

Art. 21.

 

§l. Alle leden, gebruikers en bezoekers dienen zich ten allen tijde strikt te houden aan art. 3 § 9° van het schietstandenbesluit, dat luidt als volgt:

 

"Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd en in geen geval binnen de schietruimte en de wapenkamer- in deze ruimten geldt tevens een algemeen rookverbod-; de toegang tot de schietstand is ontzegd aan elke persoon die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen"

 

§2. Het gebruik van alcoholische dranken, drugs en/of bepaalde geneesmiddelen die in strijd zijn met de concentraties en evenwicht, is strikt verboden in de schietruimte. Ook is het verboden alcoholische dranken en of voeding in de standen te gebruiken.

 

§3. De in artikel 10, §3 bedoelde personen die vaststellen dat een schutter bij het begin van de schietbeurt kennelijk niet veilig wapens kan manipuleren door een staat van fysiek onvermogen (b.v. depressie, zwakte, staat van dronkenschap soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen) kunnen de betrokkene verzoeken de schietruimte en/of de schietstand te verlaten.

 

Art. 22.

 

§1. Op de schietstand mogen alle vergunning plichtige vuurwapens  die voldoen aan de Vlarem II worden gebruikt die niet zijn uitgesloten in artikel 2 van bijlage 1 bij dit reglement. Elk verboden wapen volgens het KB is verboden in de vereniging voor gebruik en of verkoop, dit is ook van toepassing op de volledige eigendom van SCBO .

 

§2. Op de schietstand mag alle munitie ( kalibers uitsluitend tot 600 joule) worden gebruikt, behalve de munitie die is uitgesloten op basis van artikel 1 van bijlage 1 bij dit reglement.

 

§3. De wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de munitie voor deze wapens moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen volledig storingvrij werkt. Wapens en munitie die, op basis van de milieuvergunning van de schietstand, niet toegelaten zijn in het type waaronder de schietstand is ingedeeld, mogen niet gebruikt worden.

 

 

Afdeling 2 - WAPENHANDELING - DRILL VAN DE SCHUTTERS.

 

Art. 23.  Vervoer en verpakking van het wapen

 

§1. Tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten koffer of voorzien te zijn van een trekker slot of een equivalente beveiliging.

 

§2. Eens op de terreinen van de schietstand aangekomen, zullen de zoals in l° beschreven verpakte wapens in de wapenkamer worden ondergebracht in afwachting van de deelname aan een schietoefening. Ook na de schietoefening zullen de wapens verpakt zoals in l° beschreven terug in de wapenkamer worden ondergebracht.

 

Art. 24.  In- en uitpakken van wapen en munitie

 

§1. Het wapen en de munitie wordt enkel aan de schiettafel op de vuurlijn uit- en ingepakt, onder voorwaarde dat:

 

 

§2. Het wapen zal meteen geheel ontladen, (dus zonder lader [pistolen]) met het sluitstuk open en met de loop naar de kogelvanger gericht op de schutterstafel (aan de vuurlijn) worden neergelegd.

 

Art. 25.  Laden van het wapen

 

§1. De schutter zal zijn wapen pas laden wanneer hij volledig klaar is om ook effectief te schieten (schietkaart hangt, oor - en oogbescherming opgezet, kijker geplaatst en afgesteld, enz.).

 

§2. De schutter zal zich tijdens het laden zo opstellen dat de loop van het wapen altijd in de richting van het doel blijft.

 

§3. De schutter zal, vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt, het wapen stevig vasthouden en het pas neerleggen wanneer het wapen volledig ontladen is, met het sluitstuk of de trommel open. De trekkervinger wordt slechts op de trekker geplaatst vanaf het ogenblik dat de schutter de beweging om het wapen naar het doel te brengen, heeft ingezet.

 

§4. Het is ten strengste verboden om buiten de schietstanden, in het clublokaal of elders in het gebouw wapens te laden of te ontladen.

 

§5. Ieder lid is verplicht om zo snel mogelijk verslag uit te brengen van een dergelijk misgreep bij eender welk aanwezig bestuurslid of baancommissaris.

 

§6. In en buiten de schietstanden en het clublokaal is de wapeneigenaar zelf burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk voor zijn wapen (s) en alsook voor elk ongeval of misbruik dat zich hiermee voordoet. In dergelijke gevallen wijst de v.z.w. Shooting club Boom élke medeverantwoordelijkheid af en beperkt zich ertoe de schutter erop te wijzen hoe hij zich dient te gedragen bij het manipuleren van zijn wapen.

 

 

 

Art. 26.  Ontwapenen en ontladen van het wapen dient als volgt te gebeuren:

 

§1. Voor de pistolen :

 

 

Let er op dat tijdens al deze handelingen de loop van het wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft.

 

§2. Voor de revolvers:

 

 

 

§3. Voor de geweren

 

 

Het sluitstuk moet hoe dan ook open blijven als het wapen wordt neergelegd. Is hiervoor geen vergrendeling voorzien of gebeurt deze vergrendeling door het inbrengen van een (lege) lader en wordt het sluitstuk met een veer dichtgedrukt, dan zal de schutter het (dichtgaan) sluiten van het sluitstuk verhinderen door in de uitwerpopening een voorwerp in te brengen (bijvoorbeeld een op maat gezaagd stukje hout of plastiek).

 

Art. 27.  Het oplossen van storingen.

 

§1. In gelijk welke omstandigheid, hetzij door een storing of het onklaar worden van het wapen of een deel ervan, dient de storing steeds opgelost te worden terwijl de loop naar de kogelvanger gericht blijft.

 

§2. Bij het niet (afgaan) afvuren van het wapen na het overhalen van de trekker (een ketser) dient men volgende stappen te doorlopen;

 

 

Indien een gepercuteerde maar niet afgeschoten patroon wordt aangetroffen (een ketser genoemd) dient deze met enige omzichtigheid (deze patroon dient als onstabiele munitie te worden aanzien) in de ketsersbak van de schietstand gedeponeerd te worden. Deze bak bevindt zich in iedere schietstand, uitgezonderd in de luchtstand.

 

§3. Wanneer bij het afvuren van het wapen een merkelijk lichtere terugslag wordt bemerkt dan normaal, dan dienen de volgende stappen worden doorlopen:

 

 

 

De kans dat een projectiel in de loop is blijven steken is zeker niet denkbeeldig. Het afvuren van een wapen terwijl nog een projectiel in de loop zit, kan leiden tot zware materiële en lichamelijke schade.

 

Art. 28.  Reactie op de veiligheidsapparatuur.

 

§1. Elke schietstand, behalve de luchtpistoolstand, is uitgerust met een vuurlijnbeveiliging die automatisch in werking zal treden wanneer er zich iemand voorbij de vuurlijn begeeft. De vuurlijnbeveiliging bestaat onder meer uit één of meerdere rode of gele zwaailampen, eventueel aangevuld met een geluidssignaal.

 

§2. Bij een ingeschakelde vuurlijnbeveiliging mag er niet geschoten worden en moeten alle schutters de schietbox verlaten. Er wordt onder geen enkel beding een wapen of munitie gemanipuleerd.

 

§3. Wanneer deze vuurlijnbeveiliging tijdens een schietoefening plots in werking treedt, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te staken en hun wapens te ontladen (veiligheidsprocedure).

 

Art. 29. WISSELEN van de DOELEN (overschrijden van de vuurlijn).

 

Van toepassing in alle schietstanden behalve luchtstand:

 

 

Vooraleer de vuurlijnbeveiliging uit te schakelen en aan de medeschutters te melden dat zij hun schietoefening kunnen hervatten, past het zorgvuldig te controleren dat er zich niemand tussen de vuurlijn en de doelen bevindt.

 

Deze procedure wordt ook toegepast wanneer iemand (om welke reden ook) zich tussen de vuurlijn en de doelen wenst te begeven, bv om hulzen te rapen.

 

Art. 30.  Reinigen van de wapens.

 

Het algemeen onderhoud en reinigen van de wapens dient bij de schutter thuis of bij de wapenmaker te gebeuren. Kleine reinigingen, om de bedrijfszekerheid van het wapen te garanderen, kunnen wel in de stand gebeuren.

 

Er mogen in geen geval wapens in- of uitgepakt worden aan de tafels of rekken achter de schutters. Deze tafels mogen wel gebruikt worden voor het onderbrengen en opbergen van lege wapenkoffers , tassen, kaarten e.d.

 

Art. 31.

 

De schutter is steeds verantwoordelijk voor zijn wapen en mag in geen geval zijn wapen onbeheerd achterlaten(dit is niet van toepassing bij het in en uitladen op de schietstand, en kan men zijn schietkoffer achter de schutter op de tafels plaatsen), tenzij ontladen en verpakt in de wapenkamer. Een wapen mag alleen in de wapenkamer ondergebracht worden als de eigenaar van het wapen in de infrastructuur aanwezig is, of indien het wapen werd geleend in overeenstemming met artikel 12/1 van de wapenwet, indien de schriftelijke overeenkomst kan worden voorgelegd.

 

 

 

Afdeling 3 - ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE SCHIETSTAND

 

Art. 32.

 

 Na het schieten moeten alle doelen uit de schietbanen verwijderd worden (I.S.S.F.schietkaarten in de daarvoor voorziene bakken, de andere doelen terug in het doelenmagazijn zoals bowlingpins stalen dieren enz..;).

 

Art. 33.

 

De schutter zal de schietruimte (stand) verlaten zonder er voorwerpen achter te laten. Hulzen, verpakkingen, doelen enz. zal hij in de daarvoor bestemde bakken deponeren.

 

Art. 34. Maandelijks technisch onderhoud.

 

Het maandelijks technisch onderhoud omvat onderstaande punten en wordt uitgevoerd door een technisch onderlegde persoon (materiaalmeester), aangeduid door het bestuur:

 

1.  Controle op de goede werking van de vuurlijnbeveiligingen;

2. Controle van de kogelvangers;

3. Controle op de goede werking van de noodverlichting;

4. Controle op het vrij zijn van alle nooduitgangen;

5. Controle op de goede werking van de noodontgrendeling van de deuren;

6. Controle op de aanwezigheid en goede staat van alle brandbestrijdingsmiddelen;

7. Controle op de inhoud van de EHBO kast (volgens inhoudslijst).

 

De technieker zal zijn bevindingen en eventuele herstellingen punt per punt inschrijven in het onderhoudsboek (werkregister exploitatie dossier) en dit ter ondertekening voorleggen aan minstens twee bestuursleden. Indien uit een van bovenstaande controles blijkt dat er iets niet in orde is zal door het bestuur onmiddellijk actie ondernomen worden.

 

Art. 35.

 

§1. Eénmaal per jaar zullen alle brandblussers gecontroleerd worden door een erkende firma, waarmede de vereniging een onderhoudscontract heeft afgesloten.

 

 

Afdeling 4 – SCHIETTECHNIEKEN

 

Art. 36.

 

§1. Het vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of doelen dan dewelke zijn toegelaten op de desbetreffende stand, is verboden.

 

§2. In de schietruimte mogen enkel wapens worden gedragen in het kader van trainingen of wedstrijden voor erkende dynamische disciplines (zoals b.v. IPSO). Onverminderd de reglementen die van toepassing zijn op de dynamische disciplines, zoals IPSO schieten, gelden de volgende regels voor het dragen van vergunning plichtige

wapens in de schietruimte. Onze regelementen zijn gebaseerd op ISSF reglementering

 

1° de wapens worden ongeladen gedragen in een holster;

2° er mag zich geen gevuld magazijn in het wapen bevinden vooraleer het bevel gegeven wordt het wapen te laden;

3° na het beëindigen van de oefening dient het wapen te worden ontladen. Er dient nog één maal te worden droog gevuurd in de richting van de kogelvang. Het wapen kan slechts in de holster worden geplaatst nadat de toezichter vastgesteld heeft dat het wapen ongeladen is;

4° enkel de houders van een vergunning tot voorhanden hebben van een wapen, van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige sportschutterslicentie kunnen wapens dragen.

 

 

Art. 37.

 

Bij elke schietoefening wordt iedere schutter van de vereniging automatisch aangesteld als verantwoordelijke om controle uit te oefenen op elke schutter voor deze schietoefening. Zij zullen dan ook toezien op het goede en veilige verloop van de schietoefening. Bij wedstrijden zijn steeds monitoren en toezichters aanwezig. Niet nodig als dit door de toezichters en of  Rvb leden geregeld is.

 

Art. 38.

 

Elk gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie is te strengste verboden. Dit geldt te allen tijde en voor alle schietbanen. Ook kalibers opgenomen in bijlage 1 van dit reglement zijn verboden.

 

Art. 39.

 

De uitbater kan één of meerdere schietbanen gedurende een welbepaalde periode voorbehouden voor :

 

1° trainingen (in groep) voor bepaalde disciplines;

2° het inrichten van wedstrijden;

3° het ter beschikking stellen van een schietbaan aan politiediensten, veiligheidsfirma’s of andere schietclubs die een geldig contract hebben afgesloten met Shooting Club Boom vzw;

4° het inrichten van de praktische hantering en schietproef, opgelegd door de wetgeving ter zake.

 

Dit wordt bekendgemaakt aan het uithangbord (in de kantine). De toegang tot deze stand wordt strikt beperkt tot de leden die deelnemen aan de activiteit waarvoor de stand is voorbehouden, evenals de uitbater, de bestuursleden en de toezichters.

 

Art. 40.

 

Het testen van wapens en munitie gebeurt uitsluitend in de schietstanden.

 

Art. 41.

 

De volgende schiettechnieken zijn in een gesloten schietstand verboden:

 

1° volautomatisch schieten;

2° schieten op menselijke silhouetten; enkel de doelkaarten (mannekes genoemd);

3° gewelddadige scenario's, enkel toegelaten voor politiediensten;

4° realistische situaties, enkel voor politiediensten;

5° schieten vanuit dekking, enkel voor politiediensten;

6° schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden;

7° het gebruiken van een holster, uitgezonderd bij erkende trainingen van schietdisciplines waarbij het gebruik van                   

     een holster voorgeschreven is;

8° schieten vanuit de heup;

9° schieten met miniatuurkanonnen;

10° schieten met voorladers van welke soort dan ook;

11° gebruik van geluidsdempers.

 

 

Afdeling 5 – DOELEN

 

Art. 42.

 

 Er mag op geen andere voorwerpen dan op daartoe ontworpen doelen worden geschoten.

 

Art. 43.

 

Normaal schiet men op I.S.S.F.-schietkaarten, verkrijgbaar tegen betaling aan de bar.

 

Art. 44.

 

Er zijn ook andere doelen ter beschikking (dierensilhouetten, bowling pins, enz).

 

Deze doelen mogen slechts gebruikt worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 

1° Strikt en continu toezicht van een toezichter of bestuurslid;

 

2° De doelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het trainen en wedstrijdschieten van de disciplines waarvoor ze ontworpen zijn.

 

 

Afdeling 6. - GEBRUIK VAN DE SCHIETBANEN (baan per baan)

 

Hoofdstuk 1. - Indeling en benaming van de schietstanden

 

Art. 45.  De standen zijn als volgt ingedeeld:

 

Stand 1: Schietstand luchtdrukwapens dewelke zich bevindt op de 1ste verdieping, achteraan de kantine deur rechts met vermelding luchtstand

 

Stand 2: Handvuurwapenschietstand en geweer 25 meter enkel.22 sportpistool en snelvuur, deze bevindt zich op de 2de  verdieping, deur voor de bar en is voorbehouden voor de gevorderde pistool- en revolverschutters. Er zijn zeven schietbanen. Deze stand kan en mag ook enkel gebruikt worden voor trainingen van centerfire .22 tot .38.

 

Stand 3: Handvuurwapenschietstand en geweer 25 meter, deze bevindt zich op het gelijkvloers, enkel toegang met een geldige badge om de deur te openen, de toegang is via de kantine op de eerste verdieping en is voorbehouden aan de gevorderde pistool- geweer-  en revolverschutters. Enkel met de toegelaten kalibers tot 600 joule, zie tabellen in de standen. Er zijn zeven schietbanen.

 

Art. 46. Schietstanden

 

Schietstand 1: enkel luchtdrukwapens. De maximale bezetting van deze stand is als volgt samengesteld:

 

7 schutters, 2 toezichters, 7 wachtende schutters plaats nemen achter de schietlijn op de zitplaatsen, 5 toeschouwers achter het raam in het bureel.

In deze stand mag alleen met luchtdruk (met veer), CO2 of persluchtwapens geschoten worden.

Er wordt uitsluitend op I.S.S.F.-schietkaarten geschoten en de raid fire installatie.

 

Schietstand 2: enkel .22 sportpistool, snelvuur en centerfire (zie art. 45)

 

Deze schietstand is een naar Vlarem II, afdeling 7 schietstanden in een lokaal, categorie "A" norm gebouwde stand maar wordt als een categorie "B" schietstand gebruikt en dient dus binnen deze normen gebruikt te worden .

Deze schietstand is voorbehouden voor de gevorderde en de geoefende pistool-  geweer-  en revolverschutters.

De maximale bezetting van deze stand is als volgt samengesteld:

 

7 schutter, 2 toezichters, geen wachtende schutters, enkel wanneer groen licht; geen toeschouwers, enkel via monitor in de kantine.

 

 De vuurlijn bevindt zich aan de voorzijde van de schutterstafel.

 

Alle doelen worden op 25 meter van de schutterstafel geplaatst, met uitzondering van bepaalde disciplines.

Het middelpunt van de doelen moet tussen de 1,4 en 1,6 meter hoog liggen.

Te gebruiken doelen: uitsluitend I.S.S.F.-schietkaarten zoals voorzien in art 46.

 

 

 

Schietstand 3

 

Wapens en munitie waarmede op deze stand mag geschoten worden: uitsluitend korte en lange  vuurwapens (revolver –pistool –geweer  en  gladde loop jachtwapens en revolver) : .12 .22, .32, .38, 9 mm,.45. zie tabellen met de aangegeven joules  (geen magnumkalibers — indien van toepassing, zie milieuvergunning), de jachtkalibers eveneens met de toelaatbare joules.

 

De energie van een in deze stand afgeschoten kogel mag nooit groter zijn dan 600 Joule, aan de loopmonding gemeten ( zie munitietabellen *E o).

 

Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie is ten strengste verboden.

 

Art. 47. Gebruik van de wapenkamer.

 

In de wapenkamer bevinden zich rekken waarop de wapenkoffer kan geplaatst worden en deze zijn vrij door de leden te gebruiken.

 

Vergunningsplichtige wapens en munitie moeten in een afgesloten schietkoffer opgeborgen worden. In de wapenkamer is permanent videocontrole . De wapens die in de wapenkamer worden opgeslagen mogen niet gewapend of geladen zijn. De munitie wordt bewaard in een afzonderlijke brandbestendige koffer die in de wapenkamer is geplaatst.

 

In de wapenkamer mag men wapens in- en uitpakken en ze aan iemand tonen, MAAR WEL STEEDS ONTLADEN EN MET OPEN SLUITSTUKKEN.

 

Afdeling 7. - BIJKOMENDE ALGEMENE REGLEMENTEN.

 

Art 48.

 

Elke persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige personen of van de club te schaden, zal gevraagd worden onmiddellijk de infrastructuur te verlaten.

 

Art. 49.

 

Alle gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door de Raad van Bestuur aangevuld worden op een maandelijkse bestuursvergadering.

 

Art. 50.

 

Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen moet bijkomende uitleg gevraagd worden aan de uitbater of aan een bestuurslid.

 

Art. 51.

 

Ieder lid van de vereniging wordt in het bezit gesteld van dit huishoudelijk reglement vanaf het moment van zijn aanvaarding als lid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexicon

Algemene Vergadering
Hoogste gezagsorgaan in de vereniging. Ook Beheerraad genoemd.

Beheerraad

De effectieve leden vormen de Beheerraad. Wanneer de Beheerraad samenkomt spreken we van een Bijzondere Algemene Vergadering. Eenmaal per jaar wordt er een Jaarlijkse Verplichte Algemene Vergadering gehouden. Het aantal Bijzondere Algemene vergaderingen is niet gelimiteerd maar bedraagt minstens vier per jaar.  

Raad van Bestuur
Uitvoerend orgaan, belast met de uitvoering van het beleid.

Bestuurder
Iemand die lid is van de Raad van Bestuur en die benoemd is door de algemene vergadering.

Dagelijks Bestuur                                                                                                                             

Kan aangeduid worden ter ondersteuning van en door de Raad van Bestuur. Het betreft tijdelijke welomschreven functies of mandaten, nodig voor de dagdagelijkse werkzaamheden.


Stichter of oprichter
Iemand die bij de oprichting de statuten heeft ondertekend en die dus ook als "lid" kan beschouwd worden. Deze persoon kan ook genoemd worden als "lid van de algemene vergadering". De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw.

Effectief lid
Is een persoon die voorkomt in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw. Deze heeft ook stemrecht op de algemene vergadering en maakt dus deel uit van de Beheerraad. Een effectief lid is een “werkend” lid. De toevertrouwde taken worden op de Beheerraad besproken, geacteerd en opgevolgd.
Werkende leden (synoniemen: effectieve of vaste leden) hebben stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden bepaald door de vzw-wetgeving en door de statuten. De statuten bepalen wie als werkend lid kan aanvaard worden. Als de statuten daar niets over vermelden, dan zal de raad van bestuur van de vzw de werkelijke leden benoemen. De stichtende leden zijn de eerste effectieve leden van de vereniging, maar hebben dezelfde bevoegdheden als de andere effectieve leden.

Toegetreden Leden
Zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, eventueel een lidkaart hebben en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Zij zijn gebonden door het Huishoudelijk Reglement. Naast de werkende leden, kan de vzw ook aangesloten of toegetreden leden hebben. Dat zijn de mensen die zich bij de vereniging aansluiten om te kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vzw organiseert. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering en hun rechten en plichten worden geregeld in de statuten van de vzw. Het verschil tussen beide soort leden zit in het stemrecht in de algemene vergadering.

Begroting
Jaarlijkse raming van ontvangsten en uitgaven voor het komend werkjaar. De begroting wordt ieder jaar opgesteld door de raad van bestuur en moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering.

Rekeningen
Zijn de werkelijke ontvangsten en uitgaven over het voorbije werkjaar. De rekeningen moeten ieder jaar goedgekeurd worden door de algemene vergadering binnen de drie maand na afsluiting van het boekjaar. Deze rekeningen moeten neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Rechtspersoonlijkheid
Houdt in dat de vzw beschouwd wordt als een afzonderlijke entiteit met bepaalde rechten en verplichtingen. Zo kan een vzw o.a. verbintenissen aangaan en in rechte optreden, zonder dat de leden persoonlijk worden aangesproken. Vormt een scherm tussen het privévermogen van de leden en het vermogen van de vzw.

 

 

Dit huishoudelijk reglement werd aangenomen door de Raad van Bestuur op 20 februari 2009 en verder aangepast op 06 augustus 2014 en 07 oktober 2015 (Lexicon).

 

Wijzigingen: beslissing van de RVB van [statutaire leden vergadering], enz...

 

Aldus opgemaakt te   BOOM, op 06 augustus  2014 en aangepast op 15 maart 2018

 

 

 

 

 

De uitbater,

Aerts, Roger

De bestuursleden

Van Camp, Alexander

Aerts, Roger

Wittock Luc

De Ridder Didier

Geldhof Johan

 

BIJLAGE 1: Beperkingen inzake het wapengebruik en de munitie:

 

Art. 1. Het gebruik van de volgende wapens op de schietstand is verboden:

 

Art. 2. Het gebruik van de volgende munitie is niet toegestaan in de schietstand:

 

de Raad van Bestuur

 

de Voorzitter                                                       de secretaris                        de ondervoorzitter            

Van Camp, Alexander                                       Aerts, Roger                         Geldof Johan

 

 

 

 

 

Matriaalmeester                                                bestuurslid

De Ridder Didier                                          Wittock Luc