"Omzetting" EU vuurwapenrichtlijn ingediend in parlement

 

 

Tijdens de vergadering van de kamercommissie Justitie werd op 14 maart ll. het wetsvoorstel om de Europese richtlijn 2017/853 om te zetten aangenomen.

U kunt de aangenomen tekst lezen op deze link. http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3515/54K3515006.pdf

 

Grosso modo wordt de richtlijn correct omgezet. Paradoxaal genoeg werd ook een maatregel ingevoerd die gewoon in strijd is met de richtlijn. Naar aanleiding van enkele artikelen in de pers vond Koen Geens (CD&V) het nodig om ook de online verkoop van laders te verbieden. Dit terwijl vandaag ook gebleken is dat dezelfde minister (die verantwoordelijk is voor de staatsveiligheid) minder problemen ziet in Pakistaanse wetenschappers die gedurende jaren ongestoord kennis konden verzamelen in ons land om atoombommen te maken. Allicht zal de minister vinden dat laders gevaarlijker zijn omdat ze vaker gebruikt worden.

 

Tijdens de bespreking diende Koenraad Degroote (N-VA) enkele amendementen in om lacunes en onzorgvuldigheden in de tekst voorbereid door het kabinet van Koen Geens op te lossen:

•             door deze tekst worden vuurwapens die werden omgevormd zodat ze enkel nog blanke patronen verschieten ingedeeld in de oorspronkelijke categorie waartoe ze behoorden voor deze conversie. Dus een vergunningsplichtig wapen dat geconverteerd werd om blanks te verschieten (en nu een vrij verkrijgbaar wapen is wegens geen vuurwapen indien het een lang vuurwapen is, anders zou het gehomologeerd moeten zijn door de Proefbank), wordt ingedeeld in de vergunningsplichtige wapens. Hetzelfde geldt voor geconverteerde automatische vuurwapens. Deze worden nu verboden vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet. Koenraad Degroote diende een aantal amendementen in om een overgangsperiode te voorzien zodat eventueel de nodige vergunningen aangevraagd kunnen worden of de eigenaars van deze wapens, die door de wet onmiddellijk onteigend worden, schadeloos te stellen. CD&V, MR en O-VLD weigerden om de amendementen aan te nemen. Het is evident dat op dit vlak het ontwerp in strijd is met de grondwet. Een procedure voor het Grondwettelijk Hof is dan ook onvermijdelijk.

•             een amendement om enkel nog de overdracht van laders vergunningsplichtig te maken (en niet langer het bezit) werd eveneens verworpen. Er werd ook een verbod voor online verkoop van laders ingevoerd. Deze maatregel is al even zinloos als het oorspronkelijke verbod. Niet alleen is hij in strijd met het Europees recht, hij kan ook niet gecontroleerd worden vermits de meeste webshops in het buitenland gevestigd zijn. Bovendien kan de buitenlandse webshop gewoon de onderdelen van de lader apart verkopen zodat ze ook niet onder het verbod vallen.

•             een ander amendement werd wel aangenomen omdat Koen Geens ermee akkoord was. De tekst voorbereid door het kabinet en de administratie had ook geen overgangsregeling voorzien voor de bezitters van lange semi-automatische wapens die kunnen worden ingekort tot minder dan 60cm door een schuif-, klap- of telescopische kolf. Deze wapens worden verboden en kunnen ook niet meer vergund worden. Er is nu in een overgangsregeling voorzien zodat wie dergelijke wapens heeft drie maanden de tijd heeft om de kolf vast te zetten of andere ingrepen uit te voeren zodat het wapen niet langer verboden

Voor het overige is de wettekst een vrij correcte omzetting van de richtlijn waarin ook de uitzonderingen voor sportschutters zoals toegestaan in de richtlijn zijn overgenomen. Zo blijven geconverteerde automatische wapens en semi-automatische vuurwapens met meer dan 10 of 20 patronen vergunningsplichtig indien ze voor 13 juni 2017 op de markt gebracht werden. Deze wapens zijn ook nog vergunbaar indien de aanvrager een attest heeft van de federatie.

 

Eens de tekst is aangenomen (wordt in de komende weken verwacht), brengen we een volledige analyse uit. Begin mei organiseren we dan ook enkele info avonden. De eerste is op 30 april a.s. gepland in Beveren-Leie. Laat ons gerust iets weten als u zelf mee een info avond wil organiseren.

 

 

Procedures tegen weigeringen lader erkenningen

 

 

Zoals verwacht op basis van de koppigheid waarmee het kabinet van minister Geens dit dossier beheert, startte de Federale Wapendienst vanaf 1 februari 2019 met de weigeringsbeslissingen voor wie een erkenning als lader verzamelaar aanvroeg om in orde te blijven met de gewijzigde wapenwet. De modelbeslissing van de Federale Wapendienst behoort tot het genre van het betere administratieve proza. De opstellers van de beslissing denken blijkbaar dat veel bladzijden schrijven voldoende is om een beslissing goed te motiveren. Het proza bevat wat verwijzingen naar de terreuraanslagen, citaten uit een omzendbrief die niet bindend is en een opsomming van een aantal wetsartikels waarvan de meeste irrelevant zijn in het kader van de aanvragen. In geen enkele beslissing staat te lezen waarom de gevraagde laderverzameling in het concrete geval een gevaar voor de openbare veiligheid kan betekenen.

 

In samenspraak met de vzw AVWL is beslist om de beroepen bij de Raad van State tegen deze beslissingen te coördineren. De AVWL stelt ondergetekende aan als raadsman om de procedures te coördineren. In de meeste gevallen zal de procedure kosteloos zijn. Bij verlies dient de Belgische Staat immers een rechtsplegingsvergoeding te betalen aan elke in het gelijk gestelde partij.

 

In de loop van volgende week worden de eerste twintig verzoekschriften ingediend. Iedereen die een weigeringsbeslissing van de Federale Wapendienst ontvangt kan contact nemen met AVWL (de heer Beets). Let wel: de procedure bij de Raad van State moet gestart worden binnen de zestig dagen na ontvangst van de beslissing.

 

 

 

Nico Demeyere

voorzitter Belgian Weapon Forum

ondervoorzitter Wapenunie

advocaat