Statuten van de vereniging “SHOOTING CLUB BOOM”

Vereniging Zonder Winstoogmerk

Noeveren 186

2850 BOOM

Ondernemingsnummer: 413.319.473

 

Op de buitengewone algemene vergadering d.d. 04.11.2015 te Boom om 19u00, waarvoor het vereiste aanwezigheids-en meerderheidsquorum is behaald, beslisten de effectieve leden unaniem de volgende statutenwijziging door te voeren.

Deze statuten vervangen dan ook integraal de eerder gepubliceerde statuten van de vzw (laatste publicatie in BS op 06.11.2009 onder nummer 09156771).

 

TITEL I. BENAMING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR.

 

Artikel 1.

De vereniging draagt als naam " SHOOTING CLUB BOOM ". In haar

betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting " SCBO".

 

Artikel 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd Noeveren 186 2850 Boom en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel het sportschieten en de schuttersport in al zijn vormen te beoefenen en te bevorderen.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

De vereniging kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de baten hiervan uitsluitend worden besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

De vereniging zal alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten die tot verwezenlijking van haar doel nodig zal zijn, zulks in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik.

 

Artikel 4.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten alle tijde worden ontbonden.

TITEL II. LEDEN.

 

Artikel 5.

Het totaal aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens zes effectieve leden bedragen. Het aantal toegetreden leden wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Het kandidaat lid richt daartoe een aanvraag tot de secretaris op een daartoe bestemd formulier. Het kandidaat lid wordt desgevallend voor één jaar op proef toegelaten door de Raad van Bestuur. Na een positieve evaluatie kan het kandidaat lid dan toegetreden lid worden. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is geen beroep mogelijk en de beslissing dient niet te gemotiveerd te worden.

De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De effectieve leden vormen de Beheerraad, wanneer deze bijeenkomt in een bijzondere of verplichte jaarlijkse vergadering spreken we verder over de Algemene Vergadering.

Effectieve leden zijn diegenen wiens naam vermeld staat in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.

De wetsbepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

 

1. EFFECTIEVE LEDEN:

 

Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Algemene Vergadering van de Beheerraad als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de Raad van Bestuur.

Het verzoek om toelating van een kandidaat lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Beheerraad.

 

Effectieve leden zijn de leden van de Beheerraad en dewelke:

- minimum 18 jaar oud zijn, dit statuut verkregen hebben op voorstel van de Raad van Bestuur en bij beslissing door de Beheerraad. Aanvaardingscriteria: minimum 5 jaar anciënniteit als toegetreden lid, minimum 14 maal per jaar aanwezig zijn op de schietstand, begaan zijn met de activiteiten en de werking van de club, positieve ingesteldheid, verplichte aanwezigheid op de vergaderingen van de Beheerraad, zijn /haar meerwaarde aantonen bij wege van een schriftelijke motivering en tijdens een interview bij maximum 5 leden van de Beheerraad, aangeduid door de Voorzitter van de Beheerraad. De aanvaarding gebeurt daarna op een bijzonder vergadering van de Beheerraad met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Het aantal Effectieve Leden bedraagt maximum 30. Het statuut van Effectief Lid kan op voorstel van de Raad van Bestuur door de Beheerraad op een Algemene Vergadering ingetrokken worden bij het niet nakomen van de verplichtingen ten overstaan van de vereniging of omwille van redenen en volgens de modaliteiten bepaald in het Huishoudelijk Reglement. De Beheerraad kan ook op eigen initiatief een effectief lid het statuut van effectief lid ontnemen. Na het lid gehoord te hebben, wordt de beslissing genomen met een twee derde meerderheid van de aanwezige of gevolmachtigde leden van de Algemene Vergadering van de Beheerraad.

Tegen een beslissing van de Algemene Vergadering is geen beroep mogelijk. De beslissing dient niet gemotiveerd te worden.

 

2. TOEGETREDEN LEDEN:

 

Toegetreden leden zijn leden die enkel aangesloten zijn om te genieten van de activiteiten van de VZW.

Mits uitdrukkelijke toelating van de Raad van Bestuur mogen ze aanwezig zijn op alle vergaderingen van de Raad van Bestuur, alsook op de Verplichte Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Beheerraad, echter zonder stemrecht. De eventuele toelating is afhankelijk van hun inbreng die zal geagendeerd worden.

Toegetreden leden kunnen effectieve leden worden, mits ze voldoen aan alle in deze statuten en het Huishoudelijk Reglement vermelde voorwaarden.

a) GEWONE LEDEN: dit zijn leden die minstens 18 jaar oud zijn. Hun lidmaatschap wordt bekrachtigd bij beslissing van de Raad van Bestuur en geregeld volgens de modaliteiten, bepaald in het Huishoudelijk Reglement en na een gunstige evaluatie van de proefperiode.

b) JEUGDLEDEN: zijn gewone leden beneden de leeftijd van 18 jaar. Men wordt gewoon lid in het jaar dat men de leeftijd van 18 jaar bereikt en na een gunstige evaluatie van de proefperiode.

c) STEUNENDE LEDEN: deze titel kan toegekend worden aan hen die de vereniging financieel steunen met een minimum bijdrage bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Zij worden op positief advies van de Raad van Bestuur opgenomen in het ledenbestand van de vereniging.

d) ERELEDEN: deze titel kan toegekend worden aan hen die door hun aansluiting of inzet het aanzien van de vereniging verhogen of een bijzondere verdienste in de schoot van de vereniging hebben. Zij worden door de Beheerraad benoemd.

 

 

TITEL III. AANSLUITINGEN - ONTSLAG - SANCTIES.

 

Artikel 6.

Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur wordt toegelaten overeenkomstig de modaliteiten en procedureregels opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Bij weigering is de Raad van Bestuur niet verplicht tot motivering van zijn beslissing.

 

Artikel 7.

De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximaal 300 EUR en wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld. Het eerste jaar van inschrijving wordt er €100 administratieve kosten aangerekend bovenop het jaarlijks lidgeld. Met de term “leden” wordt doorheen de statuten zowel naar de effectieve leden als naar de toegetreden leden verwezen.

 

Artikel 8.

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag van een effectief lid moet bij brief aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.

Leden die hun jaarlijkse bijdrage niet betalen voor de vervaldatum, worden met onmiddellijke inwerkingtreding als ontslagnemend beschouwd.

 

Artikel 9.

Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden werkend lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen. Zij worden niet meer toegelaten als bezoeker of dagschutter.

 

Artikel 10.

De effectieve en toegetreden leden zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Overtredingen hiervan, misbruik van rechten, niet vervullen van plichten ten overstaan van de vereniging, handelswijzen die de belangen van de vereniging in opspraak brengen of benadelen, ordeverstoring, het niet naleven van de wettelijke voorschriften inzake het gebruik, dragen en vervoer van wapens, het bezit of de verkoop in de clublokalen of op de eigendom van de VZW van niet geregistreerde of verboden wapens, of de wetgeving op verenigingen zonder winstoogmerk kunnen worden bestraft met verschillende sancties, tot en met uitsluiting. De sancties staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement. Het desbetreffend lid wordt op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur gehoord. I.g.v. een ernstig vergrijp wordt het desbetreffend lid met onmiddellijke ingang geschorst tot aan de eerstkomende vergadering van de Raad van Bestuur die dan zal beslissen over een behoud van de schorsing tot de eventuele beslissing van de Beheerraad.

De aard van de toe te passen sanctie wordt voorgesteld door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de  Beheerraad. De uitsluiting kan alleen met een 2/3de meerderheid van alle effectieve leden.

Voor effectieve leden dient een eventuele uitsluiting te worden bekrachtigd op een Bijzondere Algemene Vergadering van de Beheerraad met een bijzondere 2/3 meerderheid van het aantal aanwezige effectieve. Indien dit op een eerste vergadering niet bereikt wordt zal er na  minimum 15 werkdagen een tweede Bijzondere Algemene Vergadering gehouden worden,  waarbij er opnieuw een bekrachtiging door 2/3 meerderheid van de aanwezige effectieve leden vereist is.

Tegenover deze beslissing bestaat geen beroep. Alle eventuele sancties worden schriftelijk en aangetekend aan het betreffende lid medegedeeld. Een motivering van de beslissing is niet vereist in de schriftelijke mededeling.

Elk lid dat de vereniging op enigerlei wijze in diskrediet brengt of tracht te brengen wordt de facto als ontslagnemend beschouwd. Zo onder andere:

·         diefstal

·         geweld

·         grove belediging

·         bedreiging

·         mishandeling

·         misleiding

·         deloyaal gedrag t.o.v. het bestuur en/of SCBO

·         weigering de beslissingen van het bestuur uit voeren of op te volgen

·         schending van de geheimhouding i.v.m. beslissingen/besluiten van het bestuur

·         dronkenschap

 

TITEL IV. RAAD VAN BESTUUR.

 

Artikel 11. Mandaat van bestuurder:

De Raad van Bestuur is minstens samengesteld uit een voorzitter en twee bestuurders.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en bijgestaan door de Beheerraad. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie leden die

uit de effectieve leden worden gekozen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

 

Artikel 12. Duur van het mandaat van de bestuurders:

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

In geval een bestuurdersplaats vacant komt (ontslag, afzetting, overlijden, ziekte, enz.), kan een Bijzondere Algemene Vergadering van de Beheerraad in de vervanging voorzien. Zo niet, dan blijft de vacature open tot de eerstvolgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Beheerraad. Een andere bestuurder, aangeduid door de Raad van Bestuur,  kan het vrijgekomen mandaat tijdelijk vervullen.

 

Artikel 13. Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders:

Om tot bestuurder te kunnen verkozen worden moet men effectief lid van de vereniging zijn overeenkomstig artikel 5. en minstens één jaar lid zijn van de Beheerraad.

De bestuurders worden benoemd door de Beheerraad bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en gevolmachtigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

 

Artikel 14. Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders:

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Beheerraad, door vrijwillig ontslag, door overlijden of in geval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de Beheerraad wordt beslist zoals vermeld in art. 10 van deze statuten. Dat punt moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Vergadering van de Beheerraad.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimumaantal bestuurders onder het statutaire minimum ligt. In dit geval moet de Raad van Bestuur binnen twee maanden de Beheerraad bijeenroepen, die dan in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

 

Artikel 15. Bevoegdheden van de bestuurders:

De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de Algemene Vergadering van de Beheerraad zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigt te zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt.

Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 

Artikel 16. Bijeenroeping:

De voorzitter, zijn vervanger of twee bestuurders roepen de Raad van Bestuur bijeen.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.

Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of bij ontstentenis de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Raad van Bestuur vergadert ten minste tien keer per jaar en telkens de nood zich voordoet.

 

Artikel 17. Notulen:

Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter of de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die

moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen. Elk lid der vereniging kan van het register inzage nemen, mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag bij de voorzitter, waarna het tijdstip van inzage zal bepaald worden. Er wordt geen kopie van de notulen afgeleverd aan leden of derden.

 

Artikel 18. Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, Wet op de VZW:

De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een persoon benoemen die al dan niet lid is van de vereniging en hem bij volmacht met bepaalde handelingen en taken belasten. Deze persoon verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

De ambtsbeëindiging van een gedelegeerd bestuurder kan geschieden:

a) op vrijwillige basis, als een gedelegeerd bestuurder zelf schriftelijk ontslag indient bij de Raad van Bestuur.

b) door afzetting door de Raad van Bestuur. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen zeven kalenderdagen via aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de betrokkene..

De gedelegeerd bestuurder oefent zijn bevoegdheden afzonderlijk en onbezoldigd uit.

 

Artikel 19. Bestuurdersfuncties:

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig en nuttig acht.

De Raad van Bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een verantwoordelijke voor elke functie die voor de goede werking van de vereniging nodig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

a) op vrijwillige basis, als de gemachtigde zelf schriftelijk ontslag indient bij de Raad van Bestuur.

b) door afzetting op voorstel van de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Beheerraad.

c) bij beslissing van de Beheerraad.

De beslissing hieromtrent moet evenwel binnen zeven kalenderdagen via aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

 

Artikel 20. Personen belast met het Dagelijks Bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, Wet op de VZW:

De Raad van Bestuur kan een Dagelijks Bestuur aanstellen. Het betreft tijdelijke functies of mandaten.

De ambtsbeëindiging van het Dagelijks Bestuur kan geschieden:

a) bij afloop van het mandaat of de tijdelijke functie

b) op vrijwillige basis, als een lid van het Dagelijks Bestuur zelf schriftelijk ontslag indient bij de Raad van Bestuur.

c) door afzetting door de Raad van Bestuur. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen zeven kalenderdagen bij aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De beslissingen genomen door het Dagelijks Bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen die dagdagelijks moeten verricht worden om de normale werking van de vereniging te verzekeren. De leden van het dagelijks bestuur maken de facto deel uit van de Beheerraad.

Het dagelijks bestuur wordt momenteel waargenomen door de Raad van Bestuur.

 

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING, ook BEHEERRAAD genoemd.

 

Artikel 21. Samenstelling Beheerraad:

De Beheerraad is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Beheerraad, zijn vervanger of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Alleen de effectieve leden hebben stemrecht.

Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan slechts over één volmacht beschikken.

Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.

 

Artikel 22. Bevoegdheid Beheerraad:

De Algemene Vergadering van de Beheerraad is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen of goedkeuren van de wijzigingen van de statuten

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders

- de kwijting aan de bestuurders

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging

- de benoeming van de vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden

- de benoeming en de uitsluiting van een effectief lid van de vereniging

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal 

  oogmerk

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 23. Bijeenroeping Algemene Vergadering (Beheerraad):

Op verzoek van de voorzitter moet de Raad van Bestuur voorzien in een bijeenroeping van een Bijzonder Algemene Vergadering (Beheerraad). De Beheerraad wordt door de Raad van Bestuur geldig bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Beheerraad samen te roepen

wanneer een vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.

In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht een Bijzondere Algemene Vergadering van de Beheerraad samen te roepen binnen de vijftien werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Om geldig te zijn moeten de oproepingen tot de Bijzondere Algemene Vergadering van de Beheerraad ondertekend zijn door de voorzitter of door twee bestuurders.

Alle effectieve stemgerechtigde leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, per e-mail of per aangetekende brief minstens acht werkdagen voor de vergadering.

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door een tiende van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld.

Dit onderwerp moet uiteraard door een tiende van de effectieve leden ondertekend worden en minstens vijf werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur overhandigd worden.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen enkel behandeld worden wanneer deze goedgekeurd worden door de voorzitter en het belang van de vereniging dienen.

Andere onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

De Algemene Vergadering van de Beheerraad moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

Deze Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen drie maanden na  afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

Artikel 24.

Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Beheerraad.

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Beheerraad vermeld is en twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten bepaald is en waarop de Beheerraad een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien werkdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering van de Beheerraad.

Een gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist voor het ontslaan van een bestuurder en/of de intrekking van het statuut van effectief lid.

Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt eveneens op de agenda vermeld worden en moet het effectief lid uitgenodigd worden om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan alleen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen besloten worden.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging gelden dezelfde regels als die voor een wijziging van het doel van de vereniging.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en/of ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en opgenomen worden in een bijzonder register. Elk lid der vereniging kan van het register inzage nemen, mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag bij de voorzitter, waarna het tijdstip van inzage zal bepaald worden. Er wordt geen kopie van de notulen afgeleverd aan leden of derden.

 

TITEL VI. BEGROTINGEN EN REKENINGEN.

 

Artikel 25.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.

Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Jaarlijks Vergadering van de Beheerraad die binnen drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar gehouden wordt.

Ieder jaar moet voor de Algemene Vergadering van de Beheerraad de boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd worden door twee personen, aangeduid door op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Beheerraad.

Zij dienen effectief lid van de vereniging te zijn.

Zij brengen hierover verslag uit op de Statutaire Algemene Vergadering van de Beheerraad.

Deze controleurs mogen nooit in opeenvolgende jaren dezelfde leden zijn.

De fondsen van de vereniging staan onder het beheer van de Raad van Bestuur.

 

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

 

Artikel 26.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk bepaald is of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 toepasselijk of, indien van toepassing, wat opgenomen is in het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 27. LEXICON

 

Zie huishoudelijk reglement.

 

 

Aldus opgemaakt te Boom op 05-04-2018

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Van Camp                                  Johan Geldhof

bestuurder                                                      bestuurder                 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Aerts                                                   De Ridder Didier                                                                Wittock Luc

bestuurder                                                      bestuurder                                                                        bestuurder