Vlaams nooddecreet gepubliceerd

 

Zoals aangekondigd, kwamen de ministers van de Vlaamse regering p 27 maart 2020 bijeen om diverse maatregelen in het kader van de Corona-crisis te bespreken.

Op basis van het eerder gepubliceerde nooddecreet werd een uitzondering uitgewerkt voor houders van een sportschutterslicentie.

Hierna de tekst van het persbericht gepubliceerd op de website van de Vlaamse regering (
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/) luidt als volgt:

" Het nooddecreet met maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent de Vlaamse Regering de bevoegdheid om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij om een maximale rechtszekerheid te verzekeren. 
Om een sportschutterslicentie, de jaarlijkse geldigverklaring of de hernieuwing na 5 jaar van een sportschutterslicentie te bekomen, moet de sportschutter bewijzen dat hij actief lid is. Een actief lid wordt gedefinieerd als de sportschutter die minimaal zes maanden lid is van een schietsportfederatie en die via zijn sportschuttersboekje kan aantonen aan minimaal twaalf schietbeurten per jaar, gespreid over minstens twaalf dagen en over minstens twee trimesters, te hebben deelgenomen. De Nationale Veiligheidsraad besliste onder andere tot de annulering van alle sportactiviteiten vanaf vrijdag 13 maart middernacht. Omdat de schietstanden als gevolg van deze coronamaatregelen worden gesloten, kan de voorwaarde met betrekking tot de schietbeurten voor sommige sportschutters problemen opleveren. De sportschutterslicentie is bovendien een document waarmee op grond van de federale Wapenwet een wapen kan voorhanden worden gehouden of is bewijs voor de wettige reden voor het voorhanden houden van een wapen. De geldigheid(sduur) ervan moet bijgevolg onbetwistbaar zijn.
Daarom keurt de Vlaamse Regering nu een besluit goed waardoor sportschutterslicenties die in de betreffende periode tot uiterlijk een maand na het verstrijken van de periode vervallen toch –uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd kunnen worden, ook al zijn er onvoldoende schietbeurten."


Het is alvast een goede zaak dat de Vlaamse regering begrip heeft voor de sportschutters en het mogelijk maakt dat geldigverklaringen en de hernieuwingen van de sportschutterslicenties kunnen doorgaan, ook al kunnen sportschutters door de maatregelen niet aan voldoende schietbeurten deelnemen. Zoals de zaken er nu voorstaan en op basis van dit persbericht, kan iedereen binnen de gewone termijn zijn geldigverklaringen en hernieuwingen aanvragen. Als de SSL vervalt tussen 13 maart 2020 en (voorlopig) 19 mei 2020, kan ze toch worden geldig verklaard of hernieuwd als aan alle voorwaarden, behalve de minimum 12 schietbeurten, voldaan is.

De tekst van het besluit zal allicht eerstdaags gepubliceerd worden. We komen daar dan op terug.
 

 

Nico Demeyere
voorzitter Belgian Weapon Forum
ondervoorzitter Wapenunie
vennoot Armalex Advocaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Wapenunie, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft op de nieuwsbrief van www.wapenunie.be

Ons adres is:

Wapenunie

Ter Coutere 7

Bavikhove 8531

Belgium


Add us to your address bookWijzigen van uw gegevens?
U kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven.