VIJFJAARLIJKSE CONTROLE OP WAPENBEZIT

 

VIJFJAARLIJKSE CONTROLE OP WAPENBEZIT

Sinds de wijziging van de wapenwet van september 2008 zijn de wapenvergunningen terug geldig voor onbepaalde tijd.

Anderzijds zijn er regelmatige controles voorzien door de wet en dit, minimum ťťn maal om de 5 jaar.
De vergunningen, afgeleverd sinds 9 juni 2006, komen dus geleidelijk aan in deze periode en de eerste controles worden reeds uitgevoerd.

Aangezien wij reeds verschillende vragen naar inlichtingen en bovendien ook reeds enkele klachten toegestuurd kregen over te leveren documenten en inlichtingen die niet voorzien zijn in de wapenwetgeving en dit op vraag van verschillende provinciegouverneurs, maken wij hieronder een overzicht welke procedure er juist voorzien werd door de wetgever in verband met deze vijfjaarlijkse controle.

De controle wordt altijd uitgevoerd op initiatief van de provinciegouverneur.

De wapenbezitter moet zelf geen enkel initiatief nemen.

De vijfjaarlijkse controle is betalend. De contributie is even groot als voor de aanvraag van een wapenvergunning, hetzij momenteel rond de 97 euro. Dit bedrag omvat de ganse controle over al de wapens en dus niet per wapen.

De gouverneur mag bijkomende controles uitoefenen maar de betaling van de contributie moet slechts om de vijf jaar betaald worden.

Wij raden u dus aan om goed de datum van de betaling bij te houden om te kunnen bewijzen op welk ogenblik deze uitgevoerd werd om te vermijden dat de gouverneur een tweede betaling zou vragen binnen de periode van 5 jaar.

Wat wordt er gecontroleerd?

1 De juridische antecedenten
2 De psychische toestand van de wapenbezitter en meer bepaald of hij geen verplichte psychiatrische behandeling moeten volgen heeft of niet geÔnterneerd werd
3 Of de wapenvergunningen niet geschorst of ingetrokken werden voor een nog altijd actuele reden.
4 Het akkoord van de meerderjarige inwonende. Zij zullen dus terug moeten tekenen voor akkoord.
5 Of de voorwaarden voor de opslag van de wapens nageleefd worden (terwijl de controle op deze voorwaarde niet specifiek gevraagd wordt tijdens de vijfjaarlijkse controle, voorziet de wet toch een controle op de correcte opslag van de wapens. Sommige provinciebesturen doen deze controle dan ook tijdens deze vijfjaarlijkse controle)
6 De geldigheid van de legitieme reden die opgegeven werd bij de verwerving van de oorspronkelijke wapenvergunning.

ER MOET IN GEEN ENKEL GEVAL EEN NIEUW ATTEST VOOR HET SLAGEN IN DE THEORETISCHE EN DE PRAKTISCHE PROEF AFGELEVERD WORDEN!!

Hoe wordt de controle uitgevoerd?

1 Terwijl de ministeriŽle omzendbrief (MO) van 25 oktober 2011 het niet specifiek vraagt, wordt er toch regelmatig een uittreksel uit het strafregister en een medisch attest van minder dan 3 maand oud gevraagd. De vraag naar deze attesten is dus theoretisch aanvechtbaar op de procedure, maar moeilijker te argumenteren op de grondslag. Anderzijds moeten het uittreksel uit het strafregister en het medisch attest alleen door de recreatieve schutters geleverd worden. Houders van een geldige sportschutterslicentie (SSL) of van een jachtverlof moeten deze attesten niet leveren aangezien zij deze reeds moeten voorzien bij de hernieuwingen van hun licentie of verlof.

2 De opslag van de wapens wordt normaal gezien gecontroleerd door de plaatselijke politie maar deze controle mag eveneens uitgevoerd worden door de federale politie, de douane en de afgevaardigden van de proefbank en dit op elk ogenblik van de dag, tijdens de uren die voorzien zijn voor de huiszoekingen (tussen 05h00 en 21h00). Deze controles kunnen onaangekondigd en zonder huiszoekingsmandaat uitgevoerd worden.

Allen de plaats waar de wapens en de munitie opgeslagen zijn mogen gecontroleerd worden. Geen enkele andere plaats in de woning mag bezocht worden zonder huiszoekingsmandaat.

3 Het akkoord van de volwassen inwonenden wordt bewezen door de handtekening van deze laatsten op het voorziene formulier.

4 Blijft de controle op de legitieme reden: Voor elk bezit van een wapen(uitgezonderd voor passief wapenbezit) is een legitieme reden verplicht. Deze legitieme reden moet blijven bestaan tijdens de ganse periode waarin het wapen, met de mogelijkheid tot de aanschaf van munitie, in bezit blijft.

De meest aangehaalde redenen zijn: de jacht, sportief en recreatief schieten.

a) wat de jacht betreft, wordt het geldige jachtverlof als bewijs aangenomen dat de legitieme reden nog altijd aanwezig is, vermits het jachtverlof elk jaar moet vernieuwd worden en de houder op dat ogenblik terug gecontroleerd wordt. Het jachtverlof verantwoord alleen de legitieme reden voor de wapens die voorzien zijn voor de jacht. Voor de overige wapens in bezit moet men zich houden aan de andere voorziene voorwaarden.

b) wat het sportschieten betreft, wordt de geldige SSL als bewijs aangenomen voor de aanwezigheid van de wettige reden voor de wapens waarvoor de categorie opgenomen is in de SSL vermits de licentie elk jaar gevalideerd wordt en om de vijf jaar vernieuwd, waardoor de sportschutter onder permanente controle staat bij zijn activiteit met wapens. De sportschutter moet geen attest van de schietstand afleveren voor de categoerieŽn waarvoor zijn SSL geldig is.
OPGELET: bvb een sportschutterslicentie voor het kleischieten rechtvaardigt geen andere wapens dan diegene die voor deze activiteit gebruikt worden. Indien andere types wapens bijgehouden worden zonder SSL, zal een rechtvaardiging als recreatief schutter moeten ingevuld worden voor die wapens. Hetzelfde geldt voor al de types wapens waarvoor de wapencategorie niet aangevraagd werd op de SSL. Wij raden dus aan om op de SSL al de categorieŽn aan te vragen waarvan men wapens heeft.

c) wat het recreatief schieten betreft, zal de wapenbezitter een attest moeten vragen aan de schietstand(en) die hij bezoekt. Tot op datum van 31 december 2011 was een minimum van 5 schietbeurten de gangbare norm en moet het attest dusdanig opgemaakt worden tot die datum. Vanaf 1 januari 2012 moeten er globaal 10 schietbeurten aangetoond worden om wapenvergunningen met munitie te kunnen bijhouden. Er is niet voorzien dat er 10 schietbeurten per jaar moeten gehouden worden met elk wapen of met elk type wapens maar er moet aangetoond worden dat er minimum 1 maal met elk type wapen geschoten werd.

De attesten moeten dus door de schietstanden afgeleverd worden. Deze attesten moeten het aantal schietbeurten vermelden alsook het type wapen en de gebruikte kalibers.

De schietstand wordt verantwoordelijk gesteld voor de juistheid van de afgeleverde attesten.

De bijkomende last voor de schietstanden kan herleid worden tot een minimum indien de schutters een schietblad of een schietboekje bijhouden waarin zij de gevraagde gegevens over hun schietbeurten al systematisch kunnen noteren in het vooruitzicht van de bedoelde attesten.

De wapenbezitter die het vereiste minimum aantal schietbeurten niet kan aantonen kan zijn vergunning zien reduceren tot een vergunning ďzonder munitieĒ. In sommige gevallen kan de wapenbezitter eveneens zelf vragen om een vergunning zonder munitie.